真kowo

Polityka prywatno軼i i plik闚 cookies Serwisu internetowego ezukowo.pl

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepis闚 o ochronie danych osobowych jest MEKROS LTD. Z siedzib w Londynie(Wielka Brytania), RSBC 102-116 Windmill Road, CR0 2XQ Londyn, numer UTR 8006200539 (dalej "ADO" lub "Administrator").

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1. Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), dalej "RODO",

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane s odr瑿nie w stosunku do ka盥ego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczeg鏊nych cel闚 przetwarzania danych osobowych poni瞠j).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci nast瘼uj帷e potencjalne uprawnienia zwi您ane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dost瘼u do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usuni璚ia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwo豉nia zgody na przetwarzanie danych osobowych, je瞠li takow zgod wyrazi貫.

Zasady zwi您ane z realizacj wskazanych uprawnie zosta造 opisane szczeg馧owo w art. 16 - 21 RODO. Zach璚amy do zapoznania si z tymi przepisami. Ze swojej strony uwa瘸my za potrzebne wyja郾i Ci, 瞠 wskazane powy瞠j uprawnienia nie s bezwzgl璠ne i nie b璠 przys逝giwa Ci w stosunku do wszystkich czynno軼i przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody do這篡li鄉y stara, by w ramach opisu poszczeg鏊nych operacji przetwarzania danych osobowych wskaza na przys逝guj帷e Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Je瞠li uznasz, 瞠 przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopu軼ili鄉y si naruszenia przepis闚 o ochronie danych osobowych, masz mo磧iwo嗆 wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zawsze mo瞠sz r闚nie zwr鏂i si do nas z 膨daniem udost瘼nienia Ci informacji o tym, jakie dane na Tw鎩 temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, 瞠 wy郵esz wiadomo嗆 na adres pomoc@ezukowo.pl. Do這篡li鄉y jednak wszelkich stara, by interesuj帷e Ci informacje zosta造 wyczerpuj帷o przedstawione w niniejszej polityce prywatno軼i. Podany powy瞠j adres e-mail mo瞠sz wykorzysta r闚nie w razie jakichkolwiek pyta zwi您anych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpiecze雟two Gwarantujemy Ci poufno嗆 wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podj璚ie wszelkich 鈔odk闚 bezpiecze雟twa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe s gromadzone z nale篡t staranno軼i i odpowiednio chronione przed dost瘼em do nich przez osoby do tego nieupowa積ione.

Wykaz powierze Powierzamy przetwarzanie danych osobowych nast瘼uj帷ym podmiotom:

 1. Serwerownia - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. Ksi璕owo嗆 - w celu korzystania z us逝g ksi璕owych, kt鏎e wi捫 si z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie faktur,
 3. Firmy wsp馧pracuj帷e przy utrzymaniu serwisu - w celu korzystania z us逝g wsparcia IT, kt鏎e wi捫 si z mo磧iwo軼iuzyskania przez podmiot 鈍iadcz帷y us逝gi dost瘼u do Twoich danych osobowych.

Informujemy, 瞠 wy瞠j wymienione powierzenia zosta造 dokonane wy陰cznie w celu prawid這wego wykonania umowy z Pa雟twem. Dodatkowo w przypadku, gdy chcecie Pa雟two uzyska w tej kwestii szczeg馧owe informacje prosimy o kontakt.

Wszystkie podmioty, kt鏎ym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantuj stosowanie odpowiednich 鈔odk闚 ochrony i bezpiecze雟twa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynno軼i przetwarzania

Konto u篡tkownika.
Zak豉daj帷 konto u篡tkownika, musisz poda sw鎩 adres e-mail oraz zdefiniowa has這 do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb璠ne do za這瞠nia konta. W ramach edycji profilu u篡tkownika mo瞠sz poda dalej id帷e dane na sw鎩 temat. Podanie tych danych jest ca趾owicie dobrowolne. Mo瞠sz posiada konto, nie podaj帷 tych dalej id帷ych danych. W takiej sytuacji, sk豉daj帷 zam闚ienie b璠ziesz musia te dane wprowadzi r璚znie.

Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta u篡tkownika przetwarzane s wy陰cznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci mo磧iwo軼i korzystania z niego. Podanie danych w koncie u篡tkownika ma za zadanie u豉twi Ci korzystanie z us逝g 鈍iadczonych przez ADO.

Podstaw prawn przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta u篡tkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, kt鏎 zawierasz na podstawie regulaminu serwisu - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone w koncie u篡tkownika przetwarzane s w ramach systemu ezukowo.pl i przechowywane na serwerze zapewnianym przez serwerowni, z kt鏎 firma ma stosowne umowy powierzenia danych.

Twoje dane b璠 przetwarzane w ramach konta tak d逝go, jak d逝go b璠ziesz posiada konto u篡tkownika. Po usuni璚iu konta, twoje dane zostan usuni皻e z bazy, za wyj徠kiem danych o z這穎nych zam闚ieniach.

W ka盥ej chwili mo瞠sz uzyska dost瘼 do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, loguj帷 si do swojego konta u篡tkownika. Po zalogowaniu si do konta mo瞠sz w ka盥ej chwili zmodyfikowa swoje dane, jak r闚nie je usun望, za wyj徠kiem danych o z這穎nych zam闚ieniach. W ka盥ej chwili mo瞠sz podj望 r闚nie decyzj o usuni璚iu konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie u篡tkownika przys逝guje Ci r闚nie prawo do przenoszenia danych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO.

安iadczenie us逝gi
Chc帷 skorzysta z us逝gi musisz poda dane niezb璠ne do jej uruchomienia, tj. imi i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb璠ne do uruchomienia us逝gi (dalej "Zam闚ienie").

Dane przekazane nam w zwi您ku z uruchomieniem us逝gi, przetwarzane s w celu realizacji us逝gi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzgl璠nienia faktury w naszej dokumentacji ksi璕owej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zam闚ieniu z這穎nym za po鈔ednictwem serwisu przetwarzane s w ramach systemu ezukowo.pl i przechowywane na serwerze zapewnianym przez serwerowni, z kt鏎 nasza firma ma stosown umow powierzenia danych.

Je瞠li posiadasz konto u篡tkownika, to Twoje zam闚ienie b璠zie widoczne w ramach historii zam闚ie danego konta.

Ka盥e zam闚ienie dokumentowane jest faktur.

Zam闚ienia s r闚nie rejestrowane w naszej wewn皻rznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zam闚ieniach b璠 przetwarzane przez czas niezb璠ny do realizacji us逝gi a nast瘼nie do czasu up造wu terminu przedawnienia roszcze z tytu逝 zawartej umowy. Ponadto, po up造wie tego terminu, dane nadal mog by przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pami皻aj r闚nie, 瞠 mamy obowi您ek przechowywa faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od ko鎍a roku podatkowego, w kt鏎ym powsta obowi您ek podatkowy.

W przypadku danych o zam闚ieniach nie masz mo磧iwo軼i sprostowania tych danych po realizacji zam闚ienia. Nie mo瞠sz r闚nie sprzeciwi si przetwarzaniu danych oraz domaga si usuni璚ia danych do czasu up造wu terminu przedawnienia roszcze z tytu逝 zawartej umowy. Podobnie, nie mo瞠sz sprzeciwi si przetwarzaniu danych oraz domaga si usuni璚ia danych zawartych w fakturach. Po up造wie terminu przedawnienia roszcze z tytu逝 zawartej umowy mo瞠sz jedna sprzeciwi si przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak r闚nie domaga si usuni璚ia Twoich danych z naszej bazy. W stosunku do danych o zam闚ieniach przys逝guje Ci r闚nie prawo do przenoszenia danych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje

Je瞠li sk豉dasz reklamacj, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w tre軼i reklamacji, kt鏎e obejmuj imi i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w zwi您ku ze z這瞠niem reklamacji wykorzystywane s w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane b璠 przetwarzane przez czas niezb璠ny do realizacji procedury. Reklamacje oraz o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy mog by ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach nie masz mo磧iwo軼i sprostowania tych danych. Nie mo瞠sz r闚nie sprzeciwi si przetwarzaniu danych oraz domaga si usuni璚ia danych do czasu up造wu terminu przedawnienia roszcze z tytu逝 zawartej umowy. Po up造wie terminu przedawnienia roszcze z tytu逝 zawartej umowy mo瞠sz jednak sprzeciwi si przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak r闚nie domaga si usuni璚ia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktuj帷 si z nami za po鈔ednictwem poczty elektronicznej, w tym r闚nie przesy豉j帷 zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w spos鏏 naturalny przekazujesz nam sw鎩 adres e-mail jako adres nadawcy wiadomo軼i. Ponadto, w tre軼i wiadomo軼i mo瞠sz zawrze r闚nie inne dane osobowe.

Twoje dane s w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tob, a podstaw przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikaj帷e z zainicjowania z nami kontaktu. Podstaw prawn przetwarzania po zako鎍zeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewn皻rzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Tre嗆 korespondencji mo瞠 podlega archiwizacji i nie jeste鄉y w stanie jednoznacznie okre郵i, kiedy zostanie usuni皻a. Masz prawo do domagania si przedstawienia historii korespondencji, jak z nami prowadzi貫 (je瞠li podlega豉 archiwizacji), jak r闚nie domaga si jej usuni璚ia, chyba 瞠 jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrz璠ne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie 郵edz帷e

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewni Ci najlepsze do鈍iadczenia zwi您ane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urz康zeniu ko鎍owym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), kt鏎e mog by odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies mo積a podzieli na cookies w豉sne oraz cookie podmiot闚 trzecich.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wy鈍ietlana jest Ci informacja na temat stosowania plik闚 cookies wraz z pytaniem o zgod na wykorzystywanie plik闚 cookies. Dzi瘯i specjalnemu narz璠ziu masz mo磧iwo嗆 zarz康zania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze mo瞠sz zmieni ustawienia cookies z poziomu swojej przegl康arki albo w og鏊e usun望 pliki cookies. Pami皻aj jednak, 瞠 wy陰czenie plik闚 cookies mo瞠 powodowa trudno軼i w korzystaniu ze strony, jak r闚nie z wielu innych stron internetowych, kt鏎e stosuj cookies.

Cookies w豉sne.

Cookies w豉sne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawid這wego dzia豉nia strony.

Cookies podmiot闚 trzecich.

Nasza strona, podobnie jak wi瘯szo嗆 wsp馧czesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wi捫e si z wykorzystywaniem plik闚 cookies pochodz帷ych od podmiot闚 trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plik闚 cookies zosta這 opisane poni瞠j.

Analiza i statystyka.

Wykorzystujemy cookies do 郵edzenia statystyk strony, takich jak liczba os鏏 odwiedzaj帷ych, rodzaj systemu operacyjnego i przegl康arki internetowej wykorzystywanej do przegl康ania strony, czas sp璠zony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wi捫e si z wykorzystaniem plik闚 cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarz康zania ustawieniami plik闚 cookies masz mo磧iwo嗆 zadecydowania, czy w ramach us逝gi Google Analytics b璠ziemy mogli korzysta r闚nie z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing.

Korzystamy z narz璠zi remarketingowych Google AdWords. Wi捫e si to z wykorzystywaniem plik闚 cookies firmy Google LLC dotycz帷ych us逝gi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarz康zania ustawieniami plik闚 cookies masz mo磧iwo嗆 zadecydowania, czy b璠ziemy mogli w Twoim przypadku korzysta z Google AdWords, czy nie.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wi捫e si z przesy豉niem zapyta do serwera, na kt鏎ym przechowywana jest strona. Ka盥e zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmuj m.in. Tw鎩 adres IP, dat i czas serwera, informacje o przegl康arce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane s na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie s kojarzone z konkretnymi osobami korzystaj帷ymi ze strony i nie s wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowi wy陰cznie materia pomocniczy s逝膨cy do administrowania stron, a ich zawarto嗆 nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa積ionymi do administrowania serwerem.

Wszelkie prawa zastrze穎ne © 2024 真kowo - ezukowo.pl
WEO.PL